apsmain

A. Gordon & Family 8_2022

Mrs. Allison Gordon and family on mountaintop